Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Všeobecné obchodní podmínky

Užíváním těchto stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami společnosti Zenron.

Jestliže s následujícími podmínkami nesouhlasíte, pak Vám není dovoleno používat informace, které se nacházejí na našich stránkách.

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné podmínky“) stanoví práva a povinnosti mezi poskytovatelem, tedy společností ZENRON SERVICE LTD – odštěpný závod IČ: 05555841, Jindřišská 901/5, Praha 1, 110 00, +420 222 703 305, info@zenron.cz („Poskytovatel“) a klientem využívajícím služeb Poskytovatele („Klient“) ohledně poskytování poradenství, konzultací, zakládání společností, nákupu READY MADE, a dalších poskytovaných služeb, prostřednictvím těchto internetových stránek www.zenron.cz („Portál“).
1.2 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem („Smlouva“) vzniká dnem zadání stanovených údajů týkajících se poradenství, zakládání společností, nákupu READY MADE, právního zastoupení, poradenství při otevírání bankovních účtů, konzultací a dalších služeb prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a uhrazení nákladů spojených s poskytnutím služby.
1.3 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.
1.4 Prostřednic­tvím formulářů na tomto webu nám můžete poskytnout základní osobní informace, ještě než tak učiníte. Seznamte se podrobně také s ochranou osobních údajů, kterou jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

2 Poradenství, konzultace, zakládání a správa společností, poradenství při otevírání bankovních účtů a poskytování dalších služeb

2.1 Klient objednává Produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním rezervačního, objednávkového formuláře na webu. Služby lze objednat i běžným mailem nebo telefonicky či osobně.
2.2 Konzultace je placenou službou, standardní hodinová sazba je 2.000 Kč/h + DPH, není-li sjednáno smluvně jinak. Poskytovatel účtuje platbu za každých započatých 15 minut.
2.3 Za stanovených podmínek v kontaktním, rezervačním, zakládacím formuláři nebo telefonicky provede poskytovatel úkony směřující ke sjednání konzultace, založení (vzniku) obchodní společnosti, založení účtu, prodeje ready made a dalších služeb, včetně zpracování zakladatelské dokumentace, obstarání veřejnoprávních povolení k činnosti klienta dle zadání a výběru příplatkových služeb, založení bankovního účtu klienta a provedení zápisu Podnikatele v obchodním nebo jiném rejstříku.
2.4 Poskytovatel provede všechny služby s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Klienta, v souladu s údaji a dalšími případnými pokyny udělenými klientem do doby vzniku či splnění předmětu smlouvy. Poskytovatel není pokyny klienta vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
2.5 Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů předaných ke konzultování, k provedení zápisu a změn ve společnostech, zadaných prostřednictvím formulářů, předaných elektronicky či osobně a to včetně všech ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu realizace.
2.6 Klient není oprávněn provádět změny dokumentace k založení společnosti bez předchozího souhlasu Poskytovatele.
2.7 Poskytovatel je oprávněn v průběhu registrace či změn ve společnostech, zřízení účtů, či právního zastoupení provést úkony směřující k založení společnosti prostřednictvím třetí osoby, odpovídá však za provedení registrace, jako by ji prováděl sám. Veškeré náklady spojené s prováděním úkonů prostřednictvím třetí osoby nese Poskytovatel.
2.8 Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Klientem bude prováděna na kontaktních spojeních předaných klientem.
2.9 Poskytovatel poskytne informace týkající se založení společnosti, změn ve společnostech, účtů a dalších služeb klientovi nebo jiným osobám účastněným ve společnosti, jako členové jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo jiným osobám. Po provedení registrace a změn poskytne Poskytovatel Klientovi zakladatelskou či změnovou dokumentaci týkající se společnosti či dané služby. ZENRON zůstává v pozici registrátora společnosti a její správy. Pouze na žádost klienta předá za odstupné ve výši dle aktuálního ceníku přístupy
pro správu společnosti.
2.10 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou klientovi nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání portálu.
2.11 Klient bere na vědomí, že založení společnosti, správa společností a bankovních účtů, nákup ready made prostřednictvím portálu je založeno na obecné zkušenosti s fungováním rejstříkových soudů nebo jiných orgánů oprávněných k registraci, avšak s ohledem na autonomii rozhodování jednotlivých rejstříkových soudů může být pro konkrétní registraci společnosti a souvisejících služeb požadováno pořízení dalších listin nebo provedení jiných úkonů.
2.12 Klient bere na vědomí a souhlasí že poskytne maximální součinnost při dokládání potřebných dokumentů v termínu. Při opožděném dodání se o tuto lhůtu prodlužuje termín dodání služby.

3 Výdaje – náklady

3.1 Veškeré náklady na danou službu jsou podrobně vyspecifikovány v příslušném rozpočtu.
3.2 Klient se zavazuje uhradit poskytovateli cenu dle příslušného závazného objednávkového formuláře. Prohlašuje že na pokrytí nákladů má připraveny finanční prostředky. Vyčíslení hotových výdajů je provedeno pro příslušný typ společnosti v rámci objednávkového formuláře.
3.3 Kient uhradí Poskytovateli zálohu na hotové výdaje před započetím práce na dané zakázce. Poskytovatel není povinen zahájit úkony před řádným uhrazením zálohy. Termín dodání se počítá od data přijetí platby na účet poskytovatele.
3.4 Veškeré platby spojené s registrací společností, správy společností, zakládání bankovních účtů, souvisejících služeb, konzultací, poradenství, právních služeb a všech dalších služeb budou hrazeny na základě platebních dokladů Poskytovatele.
3.5 Veškeré částky předpokládané pro zahájení činnosti pro dodání služby se pokládají za uhrazené dnem jejich připsání na stanovený účet Poskytovatele.

4 Osobní údaje a obchodní sdělení

4.1 Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se klienta,společ­ností, společníků nebo členů orgánů nebo jiných osob zadaných v rámci registrace, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy, předmětu podnikání a údajů zadaných v rámci registrace a následných dokladů vyžádaných si institucemi, soudy, justicemi a bankami pro zřízení požadované služby. Poskytnutí osobních údajů je povinné v rozsahu označeném v rámci zadávací dokumentace.
4.2 Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely provedení úkonů směřujících k plnění smlouvy, a to na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
4.3 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostředky elektronické komunikace na kontaktní email který odsouhlasí a schválí.
4.4 Klient nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele. Kontaktní spojení Poskytovatele a partnerů Portálu jsou uvedena zejména na Portálu v kontaktech.

Seznamte se podrobně také s ochranou osobních údajů, kterou jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

5 Ukončení Smlouvy – Reklamace

5.1 Smlouva se ruší v případě, že (i) Klient uvede nepravdivé, neúplné údaje , sebe nebo osob zúčastněných a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě Poskytovatele.
5.2 V případě reklamace a ukončení kontraktu klient souhlasí s vyúčtováním všech doposud provedených úkonů , vynaložených nákladů a již zajištěných služeb. Poskytovatel je oprávněn k úhradě těchto nákladů započíst prostředky z uhrazené zálohy na účet poskytovatele. Výsledný rozdíl poskytovatel bez zbytečného odkladu poukáže na účet klienta.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními podmínkami se řídí zákonem č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

6 Omezení a vyloučení odpovědnosti.

6.1 Každý uživatel vstupující na internetové stránky – portál www.zenron.cz spravované společností Zenron je používá na vlastní riziko. Společnost Zenron nezodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu Zenron.cz Informace z těchto prezentací jsou poskytované BEZ ZÁRUKY.
6.2 Společnost Zenron, její partneři ani jiné třetí strany zmíněné na těchto stránkách nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání portálu Zenron, jakéhokoliv serveru, na který tyto stránky odkazují, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových stránkách, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda společnost Zenron byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna.
Společnost Zenron nezodpovídá za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním portálu Zenron.cz , ani za škody vzniklé z důvodu částečné, anebo její úplné nefunkčnosti portálů spravovaných Zenronem. Společnost Zenron nezodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy uveřejněné na portálu Zenron.
6.3 Materiály a služby poskytované na tomto portálu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti Zenron týkající se poskytovaných služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány. Společnost Zenron dále neručí za správnost a úplnost materiálů a služeb na portálu Zenron. Zenron může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na těchto stránkách nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na portálu Zenron nemusejí být aktuální a společnost Zenron se nezavazuje, že bude materiály a služby na těchto stránkách aktualizovat.

7 Různé

7.1 Práva a povinnosti týkající se Klienta podle těchto Všeobec ných podmínek se přiměřeně vztahují i na jiné osoby zúčastněné na zřízení služby, zejména podnikatele, společníky nebo
členy orgánů nebo jiné osoby zadané v rámci zadávací dokumentace. Klient potvrzením objednávky a doručením zadávací specifikace potvrzuje, že seznámil dotčené osoby s těmito Všeobecnými podmínkami a tyto osoby se Všeobecnými podmínkami souhlasí.
7.2 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky.
7.3 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 05/2018.

Máte dotazy? jsme pro vás k dispozici, kontaktujte nás + 420 222 703 205.