Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Zpracování osobních údajů

V našem hlavním zájmu společnosti ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod, je chránit vaše soukromí. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Prostřednictvím formulářů na tomto webu nám můžete poskytnout základní osobní informace, ještě než tak učiníte, seznamte se také s podmínkami užití. Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel – subjekt údajů – souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů – společností ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů, které nám poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce“, rozumí se tím správce osobních údajů : ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod, Jindřišská 901/5, Praha 1, 110 00, IČ: 05555841, info@zenron.cz, +420 222 703 205.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o službách zákazníkům
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z právního základu, kterým je plnění právní povinnosti společnosti ZENRON v souladu s Nařízením EP a Rady (EU č. 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, Směrnicí EP a Rady (EU č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní penz nebo financování terorismu a zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Poskytování osobních údajů je rovněž na základě právního základu, kterým je plnění právní povinnosti dané dalšími právními předpisy
 • Poskytování osobních údajů v případě zasílání newsletterů je na základě uděleného souhlasu

Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Poskytování podle smlouvy uzavřené s vlastníkem

Poskytování služeb a plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, čísla ID, rodná čísla, trvalé bydliště, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. založení společnosti na klíč, provedení změn ve stávajících společnostech apod.)
Vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Zasílání newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Takto jste jako zákazník informován o novinkách v souvislosti s činnosti společnosti ZENRON, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, který je kdykoliv odvolatelný podle Nařízení GDPR, použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy některou z našich aplikací zaplníte prvním osobním údajem. Pozor, to platí i pro kontaktní formuláře na našich webových stránkách.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi Vámi a námi trvat Smlouva (i pokud za Služby neplatíte).
 • Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.
 • Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.
 • Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Na webu www.zenron.cz využíváme funkce:
Google Adwords, Google Analytics, Sklik, zaznamenávání IP adresy,
Remarketing, Publikum podle zájmů, Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, Demografické a geografické cílení. Přehledy Google Analytics o demografii a zájmech.
Cílem je zaměření k lepšímu zacílení reklam na uživatele s konkrétními zájmy.
Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy společnosti ZENRON na různých webech.
Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na webu www.zenron.cz

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením Nařízení GDPR, a to výhradně k účelům: archivnictví vedené na základě zákona, nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů, kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce, kontaktování subjektu ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Správce je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Bezpečnost

ZENRON.CZ přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil veškeré u nás vedené údaje proti manipulaci, zneužití, ztrátě. Bezpečností opatření se pravidelně aktualizují a inovují.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Správce nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám a využívá je pouze pro vlastní účely uvedeného rozsahu.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a partneři, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Naši pracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností, a smlouvami o mlčenlivosti a nesdílení informací třetím stranám pod vysokou sankcí pokuty.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů vlastníka

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jsou to následující zpracovatelé

 • ZENRON SERVICE LTD, se sídlem: Office 406, 7 Whitechapel Road, London, E1 1DU, United Kingdom
 • Facebook.cz
 • Google.cz
 • Seznam.cz

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti uzavřené smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy některou z našich aplikací zaplníte prvním osobním údajem, a to včetně kontaktních formulářů na našich webových stránkách. Tímto jednáním je zahájen vlastní kontraktační proces uzavření smlouvy. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, poskytnuté údaje, nebude-li z Vaší strany udělen souhlas, budou vymazány.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi Vámi a námi trvat Smlouva (i pokud za Služby neplatíte).
 • Osobní údaje pro vyřízení vaší žádosti v souvislosti s ochranou osobních údajů uchováváme po dobu pěti let za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv správce.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.
 • Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí v souvislosti s implementací Nařízení GDPR do našeho firemního interního systému na podkladě GAP analýzy.
 • Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zenron.cz, na základě připojené žádosti

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR) k osobním údajům znamená, že máte právo od správce – společnosti ZENRON získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. My vám ve lhůtě 30 dnů uvedené doložíme. Máte také právo, aby správce-společnost ZENRON bez zbytečného odkladu opravila na vaši žádost nepřesné osobní údaje (čl. 17 GDPR), které se vás týkají. Neúplné a neaktuální osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – společnosti ZENRON zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a vy o to požádáte. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 • Máte rovněž právo, aby správce – společnost ZENRON v určitých případech omezila zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR). (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – společnosti ZENRON, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) vám dává možnost získat osobní údaje, které jste správci – společnosti ZENRON poskytnuli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, na podkladě vaší žádosti.
 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) můžete kdykoliv vznést prostřednictvím emailu: info@zenron.cz. Laskavě specifikujte konkrétní situaci, která vás vede k závěru, že správce by neměl údaje zpracovávat.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, kromě souhlasu se zasíláním newsletterů, jelikož vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s vámi, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – společnosti ZENRON, můžete podat stížnost přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: info@zenron.cz.