Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Dvě miliardy na podporu podnikání malých a středních firem (2012)

Podnikání v ČR

Byla představena nová opatření na podporu podnikání malých a středních firem, program ZÁRUKA zaměřený na malé podnikatele, pro nově vznikající firmy je Seed/Venture kapitálový fond a na inovativní projekty zaměřený program INOSTART. Jedná o tzv. revolvingové nástroje, to znamená, že na rozdíl od přímých dotací vyžadují po příjemcích návratnost poskytnutých prostředků.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba dnes představil některá nová opatření na podporu podnikání malých a středních firem. Představeny byly program ZÁRUKA zaměřený na malé podnikatele, nově vznikající Seed/Venture kapitálový fond a na inovativní projekty zaměřený program INOSTART. Pomocí uvedených programů a fondů mají být podpořeny zejména nové, „startující“ podniky. Ministerstvo rovněž přístoupí k prorůstovým realokacím v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Dnes představené podpůrné nástroje budou čerpat finanční prostředky z různých zdrojů. V případě nového programu ZÁRUKA pro malé podnikatele se jedná o čistě národní program podpory. Vznik Seed/Venture kapitálového fondu je podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím OPPI a program INOSTART zase čerpá z individuálního Programu švýcarsko-české spolupráce.

Všechna podpůrná opatření však mají jedno společné – ve všech třech případech se totiž jedná o tzv. revolvingové nástroje, to znamená, že na rozdíl od přímých dotací vyžadují po příjemcích návratnost poskytnutých prostředků. Ministr Kuba je přitom přesvědčen, že právě nástroje návratného financování jsou cestou, jak zvýšit efektivitu poskytované státní podpory. Dříve, zejména prostřednictvím strukturálních fondů hojně poskytované nevratné dotace totiž podle něj spíše deformují podnikatelské prostředí a přispívají ke vzniku nerentabilních a neperspektivních projektů.

Program ZÁRUKA pro malé podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) nový program ZÁRUKA pro malé podnikatele. Firmy s méně než 50 zaměstnanci tak mohou získat záruku za bankovní úvěry do výše pěti milionů korun na dobu až šesti let.

„Až 70procentní záruky budou poskytovány k investičním i provozním úvěrům pro projekty v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Chceme tak zpřístupnit úvěry malým podnikatelům v hodnotě až dvě miliardy korun,“ dodal.

Českomoravská záruční a rozvojová banka přijímá žádosti o záruky od 15. června. Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce rozvojové banky www.cmzrb.cz. Tam jsou také uvedeny podrobné informace k zárukám včetně formulářů žádostí.

Novinka – Seed/Venture kapitálový fond

Naprostou novinkou v podpoře českého podnikání bude Seed/Venture kapitálový fond, který MPO plánuje spustit v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) ještě v letošním roce. „Chceme, aby peníze z evropských fondů byly využity účelně na investice, které podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost Česka. Pilotní fond rizikového kapitálu toto splňuje. Bude investovat kapitál do začínajících firem společně se soukromými investory, kteří kromě prostředků poskytnou i potřebné know-how pro jejich další rozvoj, podobně jako je to u fondů existujících řadu let v zahraničí,“ uvedl ministr.

Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které mají malý zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom tyto začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie.
Nový náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Martin Frélich dále připomenul, že smyslem Seed/Venture kapitálového fondu bude motivovat soukromé investory, aby pronikly také na tuto část trhu, přičemž jim bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10–70 procent, u pokročilejších projektů 10–50 procent. Pouze u nejmenších projektů bude fondu umožněno investovat samostatně.

Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed/Venture fondu co nejvíce tržním podmínkám – investiční rozhodování je ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Role MPO je v přípravě rámce pro fungování Seed/Venture fondu a kontrole jeho hospodaření, zbytek činností bude především na jeho správci a soukromých spoluinvestorech.

„Prostředky vynaložené Seed/Venture fondem mají revolvingový charakter, peníze navrácené z úspěšných investic tedy budou moci být použity ve prospěch dalších projektů. Seed/Venture fond se tak stává dlouhodobým nástrojem podpory inovačního podnikání a růstu konkurenceschop­nosti České republiky,“ konstatoval ředitel sekce fondů EU Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu.

INOSTART – program pro začínající podnikatele

Třetí konkrétní iniciativou MPO v oblasti podpory malých a středních podnikatelů je program Inostart – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům pilotně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, který je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce. „V jeho rámci bude Česká spořitelna, která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení, poskytovat začínajícím podnikatelům (do tří let existence firmy) s inovativním podnikatelským záměrem úvěry v rozmezí 500 tisíc korun až 15 milionů. Tyto prostředky bude možno využít na nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku a také na pokrytí provozních nákladů. Záruky za úvěry podnikatelů bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka z finančních prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce až do výše 60 procent jistiny úvěru,“ upřesnil Kuba. Kromě úvěrů bude Česká spořitelna podnikatelům poskytovat individuální poradenství spojené s realizací podnikatelských záměrů.

Program Inostart bude vyhlášen po podepsání všech smluvních vztahů (Dohoda o projektu mezi ČR a Švýcarskem, smlouva MPO a ČS, smlouva MPO a ČMZRB, smlouva ČS a ČMZRB) během léta. Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude navíc i nadále zaměřovat na rozvíjení zejména finančních nástrojů pro podporu malých a středních podnikatelů typů zvýhodněných záruk či rizikového kapitálu z důvodu jejich ekonomické efektivity a motivačního charakteru. Právě tyto nástroje jsou upřednostněny v připravované nové Koncepci podpory malých a středních podnikatelů, která bude představovat zásadní strategický materiál pro čerpání strukturálních fondů v období let 2014–2020.

14. 6. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.